Działamy od 1959 r.

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy działa nieprzerwanie od 20 kwietnia 1959 r., kiedy to odbyło się zebranie organizacyjne z udziałem 45 osób w Miejskim Domu Kultury w Legnicy. Założone zostało przez grupę pełnych poświęcenia, entuzjazmu i patriotyzmu działaczy społecznych ziemi legnickiej. Towarzystwo, zgodnie ze swoim statutowym zadaniem, zrzesza pracowników i miłośników nauki oraz przyczynia się swoją działalnością do jej tworzenia, zapisu i upowszechniania.

Do chwili obecnej jest znane przez swoje dokonania w mieście, regionie, a także
w skali ogólnopolskiej a nawet między-narodowej. Do działań charakterystycznych
i trwałych w dorobku TPN zalicza się organizowanie konferencji i sympozjów naukowych, sesji popularnonaukowych adreso-wanych do wszystkich zainteresowanych tematyką naukową i regionalną.

Towarzystwo prowadzi działalność wydawniczą. Do znaczących efektów pracy członków TPN i jego kolejnych Zarządów można zaliczyć cykliczne wydawnictwo SZKICE LEGNICKIE – wydawane od 1966 roku. Wydano
35 tomów, w których przedstawiono historię ziemi legnickiej, losy jej mieszkańców, problemy współczesnego miasta Legnicy i regionu legnickiego. Dwukrotnie opracowano i wydano MONOGRAFIĘ LEGNICY oraz wiele materiałów pokonferencyjnych i tytułów znaczących dla nauki o regionie.

Towarzystwo służy doświadczeniem edytorskim i pomaga w rozpowszechnianiu wydawnictw np. organizuje prezentacje i spot-kania autorskie zarówno zrzeszonym jak i nie zrzeszonym w naszym Towarzystwie autorom. Mimo zawsze skromnej powierzchni lokalowej TPN organizowało także wernisaże i wystawy plastyczne. Do niedawna TPN prowadziło Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego spotkania odbywały się cyklicznie raz
w miesiącu. W siedzibie Towarzystwa organizowane są przez jej członków oraz współpracujących z Towarzystwem naukowców i ekspertów:

- wystawy, odczyty, wykłady naukowe,
- sesje popularnonaukowe,
- konferencje naukowe – regionalne,
ogólnopolskie i międzynarodowe.

W działalności Towarzystwa ważną rolę pełni gromadzony przez lata księgozbiór. Księgozbiór Towarzystwa liczy około 11.000 woluminów, w tym starodruki z zakresu historii Śląska, filozofii, teologii - zapisanych w indeksie dziedzictwa narodowego i w rejestrze światowym. Zasoby o wartości historycznej wypożyczane są na ekspozycje muzealne. W zbiorach bibliotecznych znajduje się również 600 woluminów o regionie oraz czasopisma i wydawnictwa cykliczne. Z wyżej wymienionego księgozbioru korzystają uczniowie, studenci i naukowcy z miasta, regionu, a nawet z terenu Polski i naukowcy z zagranicy oraz wszyscy, którzy są zainteresowani materiałami o regionie. Mimo bardzo skromnych zasobów finansowych, biblioteka wzbogaca się o książki i materiały naukowe, także dzięki darczyńcom. Ponadto w zakresie informacji naukowej i regionalnej współpracuje z Legnicka Biblioteka Publiczną.

Towarzystwo współpracuje z ośrodkami i towarzystwami naukowymi w kraju oraz zagra-nicą. Można tu wymienić m.in.:

- Legnicką Biblioteką Publiczną,
- Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy,
- Wyższą Szkołę Medyczną w Legnicy,
- I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy,

- V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy,

- Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy
- Muzeum Miedzi w Legnicy,

- Regionalne Muzeum w Chojnowie,

- Muzeum Złota w Złotoryi,
- Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy,
- PTTK w Legnicy,

- Polskie Bractwo Kopaczy Złota w Złotoryi.

Towarzystwo jest placówką non profit a wszystkie osoby pracujące w nim pracują społecznie. Działalność prowadzimy dzięki dofinansowaniu z: Komitetu Badań Naukowych w Warszawie, Władz Miasta, Starostwa Powiatowego w Legnicy i sponsorom.

Obsługą biura TPN zajmuje się Maria Gałka. Opiekę nad biblioteką sprawuje mgr Ewa Gołębiowska. Redaktorem "Szkiców Legnickich" jest dr Wojciech Kondusza.

Towarzystwo Przyjaciół Nauk liczy około 30 czynnych działaczy, którzy pracują w dwóch wydziałach: Humanistycznym oraz Przyrodniczo - Technicznym. Honorowymi członkami Towarzystwa są znane postacie nauki i kultury polskiej.

Honorowi członkowie TPN w Legnicy:
1. Prof. dr Mirosława Chamcówna
2. Zofia Kossak-Szczucka
3. Prof. dr Henryk Jabłoński
4. Prof. dr Tadeusz Przybylski
5. Prof. dr Henryk Kowarzyk
6. Prof. dr Tadeusz Porębski
7. Prof. dr Kazimierz Urbanik
8. Prof. dr Tadeusz Dziekański
9. Prof. dr Marian Haisig
10. Prof. dr inż. Jerzy Rozpędowski
11. Doc. dr Jan Wyżykowski
12. Prof. dr Dionizy Smoleński
13. Prof. dr Roman Heck
14. Prof. dr Gerard Labuda

15. Prof. dr JanTrznadlowski

16. Prof. dr Marek Derwich

17. Mgr Tadeusz Gumiński

18. Mgr Czesław Kowalak

 W 2009 roku TPN obchodziło 50-lecie istnienia i od momentu założenia zmieniało kilka razy siedzibę. Narodziny nastąpiły 20 kwietnia 1959 roku w Miejskim Domu Kultury w Legnicy przy ul. A. Mickiewicza 3.
24 października Towarzystwo otrzymało lokal przy ul. Wojska Polskiego 5, w 1973 roku, 5 grudnia przeniesiono TPN do kamieniczki o pow. 60 m2 - Rynek 57, a w grudniu 1983 r. do zabytkowego budynku przy ul. Zamkowej 2, gdzie udostępniono powierzchnię 120 m2. Obecnie, od 30 marca 2004 roku siedziba Towarzystwa Przyjaciół Nauk mieści się w pomieszczeniach szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy przy ul. Lotniczej 26 o pow. 115 m2., które to miejsce zostało udostępnione dzięki uprzejmości i wrażliwości dyrektora CKU - mgr. Andrzeja Zychowicza oraz przyzwoleniu władz miasta.

Funkcjonowanie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy znacząco przyczynia się do promowania miasta i regionu oraz do ochrony dziedzictwa narodowego i zapisu jego historii.

ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl