Sprawozdania

Sprawozdanie 2015


S P R A W O Z D A N I E
Z DZIAŁALNOŚCI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W LEGNICY
ZA ROK 2015


Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy działa nieprzerwanie od 1959 r . Siedzibą i terenem działalności Towarzystwa jest miasto Legnica. Zrzesza ono pracowników i miłośników nauki oraz przyczynia się do jej tworzenia, zapisu i upowszechniania. Towarzystwo realizuje wytyczone cele dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Gminy Legnica, poprzez darowizny członków i sympatyków, składki członkowskie oraz sprzedaż własnych publikacji. Towarzystwo zrzesza obecnie 37 członków.

WŁADZE TOWARZYSTWA
Inicjatorem, i w znacznej części wykonawcą, działalności statutowej TPN jest jego Zarząd, który od marca 2015 r. pracował w składzie:
Witold Łaszewski – prezes
Bogumiła Słomczyńska - wiceprezes
Anna Gątowska - sekretarz
Halina Tamioła – członek
Barbara Morawiec – członek
W strukturach TPN pracuje, zgodnie ze Statutem, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA

Podstawową i wieloletnią formą działalności TPN są konferencje naukowe, popularno-naukowe, wykłady i wydawnictwa.

WYDAWNICTWA
22.06.2015 r. odbyła się promocja „Kroniki Legnicy” za rok 2014 z udziałem Prezydenta Miasta Legnicy. Publikację w części historycznej przygotowało Towarzystwo. Kronika graficznie i merytorycznie nawiązywała do części zbiorów biblioteki TPN tzw. Rudolphiny. W promocji uczestniczyło wielu mieszkańców miasta. Ważne miejsce w działalności TPN od lat zajmuje periodyk „Szkice Legnickie”. W 2015 r. ukazał się XXXVI tom wydawnictwa, który zachowuje utrwalony w tradycji wydawniczej tego pisma profil edytorski i specyficzny wyraz merytoryczny. Łączy wymogi stawiane wydawnictwom naukowym z zadaniami potrzeb popularyzatorskich i uwarunkowań środowisk społecznych, do których jest adresowany. „Szkice Legnickie” zachęciły do uprawiania nauki studentów legnickich i wrocławskich uczelni wyższych i przyciągnęły środowisko naukowe i biznesowe regionu w celu stworzenia podwalin do realizacji założeń społeczeństwa wiedzy. Zauważamy integrację środowiska naukowego regionu wokół opiniotwórczego wydawnictwa; chęć popularyzacji wiedzy o regionie w zakresie szeroko pojętej edukacji regionalnej w środowisku naukowym, wśród osób uczących się, pasjonatów. Różnorodna tematyka Szkiców stanowiła podbudowę do dyskusji na temat przyszłości miasta i regionu, a w szczególności: bodziec do podjęcia badań naukowych nad różnymi przejawami życia miasta Legnicy poprzez zaangażowanie naukowców i pasjonatów, zapoczątkowanie dyskusji na temat pozytywów i negatywów funkcjonowania miasta, wskazanie dróg rozwoju, mocnych stron miasta poprzez refleksje wynikające z historii. Główny zrąb wydawnictwa stanowiły materiały z organizowanej konferencji popularnonaukowej z okazji 70-lecia Legnicy pt. „Aktualne kierunki badań nad współczesną historią Legnicy”. Periodyk udokumentował także bieżące wydarzenia dotyczące Legnicy, np.: poprzez zamieszczenie obszernego materiału dotyczącego powstania w Legnicy pomnika Sybiraków i historii Sybiraków osiadłych w mieście. XXXVII tom Szkiców Legnickich, w nakładzie 500 egzemplarzy, cieszył się ogromną popularnością wśród legniczan, otrzymali je także naukowcy biorący udział w konferencji zorganizowanej z okazji 70-lecia Legnicy i przedstawiciele mediów. W promocjach i innych działaniach popularyzujących Szkice wzięło udział około 1.000 osób. Ponadto Szkice Legnickie są wysyłane do Biblioteki Narodowej i 18. uczelni wyższych w kraju – co stanowi doskonałą formę promocji Towarzystwa i miasta Legnicy. Szkice ukazały się dzięki wsparciu Gminy Legnica. Wniosek złożony przez TPN w trybie konkursowym został rozpatrzony pozytywnie, dotacja wyniosła 15.000 zł i została przeznaczona na działania wydawnicze (skład, druk, redakcja). Wydatki ze strony Towarzystwa stanowiła praca wolontariuszy wyceniona na kwotę 10.150 zł oraz 202,08 zł wydatkowane na zakup artykułów piśmienniczych. Na mocy porozumienia z legnickim Kołem Związku Sybiraków wydano książkę upamiętniającej powstanie w Legnicy pomnika Zesłańcom Sybiru pt. „Przeżyli, by pamiętać” pod red. mgr Bogumiły Słomczyńskiej. Promocja wydawnictwa odbyła się w dniu 16 października 2015 r., uczestniczyło w niej ok. 120 osób. Wydano książkę mgr. Czesława Kowalaka pt. „Legnickie sztandary szkolne”. Wydawnictwo sfinansował Urząd Marszałkowski we Wrocławiu za pośrednictwem Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wszystkie wymienione promocje odbyły się w siedzibie Legnickiej Biblioteki Publicznej.

KONFERENCJE
W roku sprawozdawczym odbyła się konferencja popularnonaukowa z okazji 70-lecia Legnicy pt. „Aktualne kierunki badań nad współczesną historią Legnicy” (29.10.2015) Konferencja stała się interdyscyplinarnym spotkaniem mieszczącym aspekty społeczne, gospodarcze, wojskowe w powojennej historii miasta. Zaprezentowano zasoby dokumentacyjne dotyczące powojennych dziejów miasta; przedstawiono stan obecnych badań; wskazano obszary dobrze, średnio i mało rozpoznane jako bazę do wytyczania nowych kierunków badań. Wykazano różnorodność instytucji, zakładów rzemieślniczych i zakładów pracy, także wyspecjalizowanych (np. Legnicka Fabryka Fortepianów i Pianin), które miały wpływ na rozwój miasta i zatrudnienie. Likwidacja wielu kluczowych przedsiębiorstw w latach 90-tych XX wieku była efektem nie tylko rachunku ekonomicznego. Wystąpili: Prezes Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Jurgen Gretschel, mgr Wojciech Szczerepa: Liegnitz w lutym 1945, mgr Marek Żak: Sytuacja aprowizacyjna w Legnicy w latach 1945-1946, Powojenna Legnica we wspomnieniach B. Freidenberga, mgr Jerzy Starzyński: Wielokulturowość powojennej Legnicy, mgr Zbigniew Kraska: Powojenna sztuka w Legnicy, mgr Wojciech Morawiec: Wojsko Polskie w Legnicy w latach 1945 – 2008, mgr Zofia Maksymowicz: Rzemiosło legnickie po II wojnie światowej, mgr Damian Aftamiński: Legnicka Fabryka Fortepianów i Pianin. Dzieje przedsiębiorstwa mgr Marcin Makuch: Legnickie Zakłady Metalurgiczne 1951 – 1959, mgr Krystyna Mołodyńska: Fabryka nakryć stołowych „Lefana”. Zarys historyczny. Moderatorem konferencji był mgr Wojciech Morawiec. Autorem koncepcji i koordynatorem zadania, dr Wojciech Kondusza. W konferencji uczestniczyło 120 osób. Wymiernym efektem konferencji było ukazanie się materiałów pokonferencyj-nych w XXXVI tomie „Szkiców Legnickich” wydawanych przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy. W ten sposób zwiększył się zasięg oddziaływania treści podjętych na konferencji. Organizacja konferencji została dofinansowana przez Gminę Legnica na kwotę 7.300,00 zł, wydatki ze strony Towarzystwa stanowiła praca wolontariu-szy wyceniona na kwotę 2.500,00 zł. Międzynarodowa konferencja naukowa skierowana do legnickiej młodzieży ponadgimnazjalnej „I ty możesz zostać naukowcem” odbyła się 13.01.2015 r. w Auli I L.O. Sześciu prelegentów prowadziło wykłady w języku angielskim i polskim. Wydarzenie przygotowała mgr. inż. Jagoda Kicielińska pracownik PAN we Wrocławiu. Wystąpili studenci i doktoranci prestiżowych uczelni polskich i zagranicznych: mgr inż. Tomasz Dobosz – Politechnika Wrocławska; mgr Rafał Mundry – Uniwersytet Wrocławski; mgr Kamil Michalik – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; mgr inż. Jagoda Kicielińska – Polska Akademia Nauk we Wrocławiu; inż. Essam Dief – Ecole Normale Supérieure de Cachan; inż. Henryk Łaszewski – Ecole Normale Supérieure de Cachan. W konferencji uczestniczyło 200 osób. Konferencję zorganizowano na zasadzie non profit. Wystąpienie naukowe mgr. inż. Henryka Łaszewskiego nt. "Nanotechnologie złota: podstawy, badania i zastosowania" odbyło się w trakcie Pucharu Sudetów i Nagrody Namiestnika Wielkopolski 19.09.2015 r. w Złotoryi. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób. Spotkanie organizowano na zasadzie non profit. W roku sprawozdawczym nie udało się złożyć wniosków o granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przyczyn organizacyjnych w Ministerstwie.

POPULARYZACJA DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA

TPN wystawiło stoisko informacyjne w dniu 17 października 2015 r. w Galerii Piastów podczas VI edycji Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządowych FLOP SHOW. Na stoisku TPN rozdawano publikacje Towarzystwa i ulotkę informacyjną, zaprezentowano działalność na scenie.

BIBLIOTEKA

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. księgozbiór Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy liczy 10.431 egzemplarzy, w tym 264 starodruki (44 unikatowe na skalę europejską i światową, muzykalia z Biblioteki Księcia Jerzego Rudolfa, tzw. Bibliotheca Rudolphina), gromadzi książki o tematyce regionalnej, materiały audiowizualne i elektroniczne, kartograficzne. W roku sprawozdawczym przybyło 34 wol. Ze zbiorów korzystają uczniowie wszystkich typów szkół, autorzy prac licencjackich, semestralnych, magisterskich, nauczyciele zainteresowani tematyką regionalną, przedstawiciele nauki. Dzięki popularyzacji działań TPN i zbiorów Biblioteki na stronie internetowej, materiały regionalne wysyłane są czytelnikom w kraju i zagranicą. Są to publikacje z zakresu historii i teraźniejszości Legnicy, mniejszości narodowych i Legnicy jako ośrodka wielu kultur, przemysłu legnickiego, gospodarki komunalnej, zasłużonych legniczan. Unikatowa część zbiorów – w skali nie tylko regionu, ale i kraju, obejmuje publikacje wydane przed 1945 r. dotyczące Legnicy, np. kroniki miasta, księgi adresowe, przewodniki po mieście, a także cenne pozycje z okresu powojennego – czasopisma „Pionier”, „Słowo polskie”, „Trybuna”, „Naprzód Dolnośląski”. Na stanie magazynowym znajduje się ok. 12.000 egz. książek (SL i in.). Biblioteka aktywnie promuje te wydawnictwa poprzez bezpłatne upowszechnianie starszych książek podczas imprez miejskich (np. „uwalnianie książki” podczas kolejnych edycji projektu pod patronatem Prezydenta RP „Narodowe czytanie” oraz podczas promocji najnowszych Szkiców Legnickich).

KONCERTY ZESPOŁU ARS CANTUS

Dzięki nawiązanej współpracy i porozumieniu Towarzystwa i Kameralistów, w Legnicy, w Auli I Liceum Ogólnokształcącego odbyły się 2 koncerty prezentujące dzieła zgromadzone w bibliotece księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Rudolfa, będącej jednym z najobszerniejszych zbiorów muzycznych XVII-wiecznej Europy. Wrocławscy Kameraliści przekażą Towarzystwu nieodpłatnie 50 (pięćdziesiąt) kompletów (300 szt.) płyt z nagranymi utworami muzycznymi.

BIURO
Informacje o TPN i bieżących działaniach zamieszczane są na stronie internetowej Towarzystwa (społecznie prowadzonej przez p. Elżbietę Masztalerz). Dwa dni w tygodniu (wtorek i czwartek) w stałych godzinach (11.00 – 14.00) jest czynne biuro. Obsługą biura zajmuje się p. Maria Gałka - prowadzi księgowość, sprawozdawczość i sprawy bieżące Towarzystwa. W godzinach funkcjonowania biura czynna jest również biblioteka, nad którą czuwa p. Ewa Gołębiowska. Oprócz tego obie panie organizacyjnie i merytorycznie wspomagają konferencje, spotkania, wykłady, oraz dbają o czystości pomieszczeń zajmowanych przez TPN. Ich praca to przede wszystkim wolontariat. Do sprawnego funkcjonowania Towarzystwa niezbędne jest większe za-angażowanie członków w prace Towarzystwa, odpowiednie środki finansowe i napływ nowych członków Powyższe potrzeby należą do najczęściej omawianych spraw na zebraniach Zarządu. Legnica, 22.03.2015 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
1.1. Informacje identyfikujące jednostkę:

Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
Siedziba: 59-220 Legnica ul. Lotnicza 26
REGON: 000867153 NIP: 691-12-42-372
KSR: 0000051859 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy.


1.2. Wskazania okresu objętego sprawozdaniem. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. jest zgodnie z rokiem kalendarzowym.
1.3. Wskazania czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Towarzystwo nie stwierdza się istotnych zagrożeń.
1.4. Zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w bieżącym roku w stosunku do sprawozdania roku poprzedniego.

Sprawozdanie finansowe za 2015r. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. art. 45 os. zm. Dz.U. 2002r nr 76 poz.694 (tekst jedn. : Dz. U. z 17.09.2009r. nr 152 poz.1223) Składniki aktywów i pasywów bilansu oraz rachunek zysków i strat wykazano w kolejności i w sposób określony w załączniku Nr 1 Ustawy.

1.5. Informację o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły do dniu bilansowym: Po dniu bilansowym tj. po 31.12.2015r nie wystąpiły w jednostce istotne zdarzenia, które spowodowałyby zmiany w bilansie oraz rachunku zysków i strat.2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości

2.1 Jednostka ustala na dzień bilansowy aktywa i pasywa oraz wynik finansowy zgodnie z art.28 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 17.09.2009r nr 152 poz 1223).

II Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
1.Towarzystwo Przyjaciół Nauk nie posiada wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.
2.Towarzystw0 Przyjaciół Nauk nie posiada płatnych etatów.
3.Towarzystwo Przyjaciół Nauk w roku 2015 nie udzielało: gwarancji, pożyczek, i poręczeń innym jednostkom.

Rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego za 2015 r.
przychody ogółem: 32.745,60 zł
przychody netto ze sprzedaży materiałów: 6.409,00 zł
dotacje: 23.300,00 zł
odsetki: 5,35 zł
składki członkowskie: 93,00 zł
pozostałe przychody: 2.941,25 zł
Przychody wykazane w rachunku zysków i strat wynoszą 32.745,60 zł
Przychody wykazane w deklaracji CIT8: 32.745,60 zł
Koszty ogółem: 30.414,67 zł
zużycie materiałów i energii: 2.295,97 zł
usługi obce: 14.277,60 zł
umowy o dzieło: 11.800,00 zł
pozostałe koszty rodzajowe: 635,00 zł
inne koszty operacyjne: 1.367,00 zł
Koszty wykazane w rachunku zysków i strat wynoszą: 30.414,67 zł
Pozostało: 2.330,98 zł

 

Podstawowe informacje dotyczące pracowników.
Towarzystwo Przyjaciół Nauk nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę, działa non profit. Umowy o dzieło wypłacane są autorom wydawnictw oraz prelegentom uczestniczących w konferencjach naukowych. Towarzystwo Przyjaciół Nauk otrzymuje dotacje celowe na organizowanie konferencji naukowych i na wydawnictwa.
Prezes TPN
Witold Łaszewski
Legnica, 22.03.2016 r.

ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl