Statut

STATUT

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK

I. NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTER PRAWNY

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy. W dalszym ciągu statutu nazywane będzie TPN.

§ 2. Siedzibą TPN jest miasto Legnica.

§ 3. Terenem działalności jest miasto Legnica.

§ 4. TPN jest zarejestrowane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

§ 5. TPN używa pieczęci okrągłej z własnym godłem, przedstawiającym dwa skrzyżowane klucze i napisem w otoku: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy.

 

II. CELE, ZADANIA I FORMY DZIAŁALNOŚCI

§ 6. Celem TPN jest inicjowanie, popieranie i prowadzenie prac naukowych oraz popularyzacja wiedzy, zwłaszcza w zakresie badań odnoszących się do regionu legnickiego, a w szczególności:

a) zrzeszanie pracowników różnych dziedzin życia społecznego celem stworzenia warunków wymiany myśli naukowej oraz odpowiedniego do tego klimatu;

b) służenie wszechstronnemu rozwojowi nauki, techniki, oświaty, kultury i sztuki;

c) upowszechnianie metod i wyników badań naukowych;

d) udział w realizacji regionalnych zadań naukowo-badawczych i popularyzacyjnych.

§ 7. Dla urzeczywistnienia powyższych celów i zadań TPN w szczególności:

a) organizuje publiczne zebrania naukowe, zjazdy, konferencje, seminaria, sesje, sympozja, wykłady, odczyty, dyskusje, wycieczki;

b) urządza wystawy i pokazy;

c) zakłada, prowadzi i utrzymuje biblioteki i pracownie naukowe;

d) roztacza opiekę nad dobrami kultury;

e) kultywuje pamięć o ważnych rozliczeniach i zdarzeniach historycznych oraz osobach zasłużonych, w szczególności z regionu legnickiego;

f) ogłasza konkursy na prace naukowe i popularnonaukowe, przyznaje stypendia, zapomogi, nagrody i wyróżnienia;

g) publikuje prace naukowe i popularnonaukowe członków oraz prace dotyczące regionu legnickiego.

§ 8. TPN opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, co nie wyklucza honorowania odczytów, publikacji i prac redakcyjnych oraz udziału w badaniach naukowych.

 

III. CZŁONKOWIE TPN, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9. Towarzystwo składa się z członków honorowych, członków-kandydatów, członków zwyczajnych i wspierających się. Członkami TPN mogą być osoby fizyczne i prawne.

a) Członkiem honorowym może być każda osoba, która ma poważny dorobek naukowy lub wybitne zasługi na polu popularyzacji wiedzy bądź wspierania nauki albo przyczyniła się do powstania i rozwoju Towarzystwa. Prezesem honorowym może być osoba, która sprawowała funkcję prezesa Zarządu TPN i wyróżniła się w działalności naukowej lub społecznej. Członków honorowych lub prezesa honorowego wybiera Zebranie Ogólne TPN.

b) Członkiem – kandydatem może być każda osoba mająca dorobek naukowy lub wykazująca zainteresowanie nauką, która złoży pisemną deklarację podpisaną przez dwóch członków zwyczajnych (wprowadzających) i zostanie przyjęta przez Zarząd TPN.

c) Członkiem wspierającym (zbiorowym lub indywidualnym) może zostać każda osoba prawna lub fizyczna, która zobowiązuje się na piśmie do opłacenia składki rocznej ustalonej przez Zebranie Ogólne TPN.

§ 10. Prawa członków TPN.

A. Członkom honorowym przysługują te same prawa co członkom zwyczajnym z tym , że są zwolnieni od obowiązku płacenia składek.

B. Członkom – kandydatom przysługują te same prawa co członkom zwyczajnym poza czynnym i biernym prawem wyborczym do władz TPN. Po upływie roku staną się oni członkami zwyczajnymi.

C. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) czynnego udziału w Zebraniach Ogólnych TPN;

b) wybierania i wybieralności do władz TPN;

c) przedstawiania prac własnych i innych osób na zebra¬niach naukowych;

d) ogłaszanie w wydawnictwach TPN swoich prac;

e) otrzymywanie wydawnictw lub innych materiałów TPN na warunkach ustalonych Przez Zebranie Ogólne;

f) korzystanie z urządzeń i pomocy TPN w prowadzeniu prac naukowych.

D. Członkom wspierającym przysługują te same prawa co człon¬kom zwyczajnym poza czynnym i biernym prawem wyborczym.

§11. Obowiązki członków TPN.

Członkowie - kandydaci i członkowie zwyczajni obowiązani są do:

a) świadczenia pracy społecznej na rzecz TPN;

b) uczestniczenia w zebraniach TPN;

c) regularnego opłacania składek;

d) prowadzenia działalności naukowej i popularyzującej naukę.

§12. Utrata praw członkowskich:

A. Członkostwo TPN ustaje wskutek śmierci członka.

B. Członek - kandydat i członek zwyczajny może być skreślony z listy członków przez Zarząd:

a) za zaleganie ze składkami członkowskimi w ciągu dwóch kolejnych lat;

b) na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

C. Członek wspierający może być skreślony z listy członków przez Zarząd: za zaleganie ze składkami członkowskimi w ciągu dwóch kolejnych lat.

 

IV. STRUKTURA ORGANÓW TPN

§ 13. W celu realizacji zadań statutowych Zarząd TPN może tworzyć wydziały, komisje, sekcje, kluby i inne jednostki organizacyjne.

 

V. WŁADZE TPN

A. Zebranie Ogólne

§ 14. Zebranie Ogólne jest najwyższą władzą TPN. Odbywa się raz do roku, przed końcem I kwartału. O czasie, miejscu i porządku obrad każdego Zebrania Ogólnego członkowie powinni być za¬wiadomieni na 14 dni przed terminem zebrania.

§15. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne zwołuje się w następujących przypadkach:

a) na podstawie uchwały Zarządu TPN;

b) gdy zażąda tego jedna czwarta członków;

c) na żądanie Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego;

d) w innych przypadkach przewidzianych prawem.

§ 16. Do ważności uchwał Zebrania ogólnego konieczne jest obecność większości członków TPN. W przypadku braku quorum może się ono odbyć w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu, przy czym uchwały są wtedy ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 17. Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:

a) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz udzielenia Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

b) zatwierdzanie planu pracy i preliminarza budżetowego na rok bieżący oraz ustalanie głównych kierunków działania TPN;

c) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na czteroletnią kadencję;

d) nadawanie członkostwa honorowego;

e) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;

f) rozpatrywanie wniosków w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd majątkiem TPN;

g) uchwalanie i zmiana statutu TPN;

h) rozwiązanie TPN.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.

 

B. Zarząd TPN

§ 18. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i dwóch członków. Pełnienie tych funkcji jest honorowe.

§ 19. Zarząd odpowiada za całokształt działalności TPN, w okresie trwania kadencji, na którą został powołany. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie przekazane wyraźnie do kompetencji Zebrania Ogólnego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W sprawach bieżących decyzje podejmuje prezes lub wiceprezes i sekretarz TPN.

§ 20. Zarząd powinien się zbierać w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

C. Komisja Rewizyjna

§ 21. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności, a zwłaszcza gospodarkę i administrację TPN. Komisja składa się z trzech członków, którzy z pomiędzy siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.

 

D. Sąd Koleżeński

§ 22. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza. Sąd Koleżeński sam opracowuje regulamin określający tryb jego działania i sprawy należące do jego kompetencji.

 

VI. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 23. Zarząd TPN powołuje Komitet Wydawniczy, określając równocześnie jego skład i działania.

§ 24. TPN utrzymuje bibliotekę o nazwie „Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy”.

 

VII. ROZWIĄZANIE TPN

§ 25. Rozwiązanie TPN może nastąpić mocą uchwały Zebrania Ogólnego w obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych.

§ 26. W przypadku rozwiązania TPN cały jego majątek powinien być przekazany na rzecz instytucji naukowej lub organizacji społecznej mającej ten sam lub podobny zakres działalności na terenie miasta Legnicy.

 

ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl