Instrukcja wydawnicza

Oświadczenie autora o przeniesieniu prawa publikacji

Każdy autor dostarczający materiały do Redakcji, automatycznie wyraża zgodę (w formie oświadczenia woli) o pracy społecznej na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy projekcie wydawniczym: Szkice Legnickie (kolejny tom).

OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko

adres zamieszkania / e-mail / telefon

fakultatywnie nazwa uczelni / placówki naukowej / zakładu pracy

Jako AUTOR oświadczam, że przenoszę na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy jako Wydawcy wyłączne prawo publikacji mojego dzieła, a w szczególności udzielam mu licencji na następujących polach:

1. utrwalania dzieła,

2. reprodukowania (zwielokrotnienia) dzieła drukiem

3. rozpowszechniania egzemplarzy zwielokrotnionego dzieła oraz wprowadzania go do obrotu,

4. wprowadzania dzieła do pamięci komputera, rozpowszechniania go w sieci komputerowej lub w postaci utrwaleń na nośnikach przeznaczonych do eksploatacji w komputerze (wydanie dzieła w postaci zapisu elektronicznego).

Korzystanie przez Wydawcę z dzieła na w/w polach nie jest ograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie. Wyrażam zgodę na następującą formułę copyrightu - Copyright © [autor + TPN], [miejsce i rok wydania]

Ponadto oświadczam, że:

I. dzieło/artykuł pt.: ...........................................................................................................................................................................................................

jest moim dziełem oryginalnym, nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz nie zawiera materiału, który jest zniesławiający lub w jakikolwiek sposób obraźliwy.

II. dzieło o którym mowa [właściwe zaznaczyć]:

- nie było publikowane lub rozpowszechniane w inny sposób poza Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy

- było lub będzie drukowane poza Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy

- w całości

- częściowo

- w publikacji zwartej [podać tytuł]: .................................................................................................

- w wydawnictwach ciągłych [podać tytuł]: ......................................................................................

III. zamieszczony w dziele materiał ilustracyjny jest [właściwe zaznaczyć]:

- mojego autorstwa 

częściowo mojego autorstwa [sprecyzować] ..................................................

- cudzego autorstwa [podać źródła] ..................................................................

Niniejszym przedkładam kserokopię uzyskanej zgody na przedruk materiału cudzego autorstwa.

IV. zamieszczone w dziele obcojęzyczne tłumaczenie streszczenia jest:

- mojego autorstwa

- cudzego autorstwa [podać nazwisko i imię tłumacza]: ..............................................................................................................................................

Niniejszym przedkładam kserokopię uzyskanej zgody autora tłumaczenia na nieodpłatny druk.

V. oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatny druk w/w dzieła, a szacunkowa wartość tekstu autorskiego [wg obowiązujących w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Legnicy stawek za 1 ark. autorski] stanowi mój wkład pozafinansowy w wydanie dzieła.

 

 

Miejscowość, data, czytelny podpis.

 

ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl