Instrukcja wydawnicza

Oświadczenie autora o przeniesieniu prawa publikacji

Każdy autor dostarczający materiały do Redakcji, automatycznie wyraża zgodę (w formie oświadczenia woli) o pracy społecznej na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy projekcie wydawniczym: Szkice Legnickie (kolejny tom).


OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko

adres zamieszkania / e-mail / telefon

fakultatywnie nazwa uczelni / placówki naukowej / zakładu pracy

Jako AUTOR oświadczam, że przenoszę na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy

jako Wydawcy wyłączne prawo publikacji mojego dzieła, a w szczególności udzielam mu licencji na następujących polach:

1.      utrwalania dzieła,

2.       reprodukowania (zwielokrotnienia) dzieła drukiem

3.       rozpowszechniania egzemplarzy zwielokrotnionego dzieła oraz wprowadzania go do obrotu,

4.      wprowadzania dzieła do pamięci komputera, rozpowszechniania go w sieci komputerowej lub w postaci utrwaleń na nośnikach przeznaczonych do eksploatacji w komputerze (wydanie dzieła w postaci zapisu elektronicznego).

Korzystanie przez Wydawcę z dzieła na w/w polach nie jest ograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie. Wyrażam zgodę na następującą formułę copyrightu - Copyright © [autor + TPN], [miejsce i rok wydania]

Ponadto oświadczam, że:

I.           dzieło/artykuł pt.:...........................................................................................................................................................................................................

jest moim dziełem oryginalnym, nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz nie zawiera materiału, który jest zniesławiający lub w jakikolwiek sposób obraźliwy.

II.         dzieło o którym mowa [właściwe zaznaczyć]:

    nie było publikowane lub rozpowszechniane w inny sposób poza Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy

    było lub będzie drukowane poza Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy

    w całości

     częściowo

     w publikacji zwartej [podać tytuł]..........................................................................................................................................................

□ w wydawnictwach ciągłych [podać tytuł]

III. zamieszczony w dziele materiał ilustracyjny jest [właściwe zaznaczyć]:

    mojego autorstwa

    częściowo mojego autorstwa [sprecyzować]..................................................

    cudzego autorstwa [podać źródła]..................................................................

Niniejszym przedkładam kserokopię uzyskanej zgody na przedruk materiału cudzego autorstwa.

IV.       zamieszczone w dziele obcojęzyczne tłumaczenie streszczenia jest:

    mojego autorstwa

    cudzego autorstwa [podać nazwisko i imię tłumacza]..............................................................................................................................................

Niniejszym przedkładam kserokopię uzyskanej zgody autora tłumaczenia na nieodpłatny druk.

V.         oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatny druk w/w dzieła, a szacunkowa wartość tekstu autorskiego [wg obowiązujących w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Legnicy stawek za 1 ark. autorski] stanowi mój wkład pozafinansowy w wydanie dzieła.

Miejscowość, data, czytelny podpis.




ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl