Legnickie Zeszyty Archeologiczne

ZESZYT 4


ZESZYT 4

LEGNICKIE SPOTKANIA ARCHEOLOGICZNE

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK W LEGNICY

KOŁO ARCHEOLOGICZNE

Zeszyt 4

800-lecie Złotoryi

Procesy lokacyjne w dorzeczu Kaczawy

Pod redakcją

Witolda Łaszewskiego

SPIS TREŚCI

Witold Ł a s z e w s k i – Szlak handlowy osią lokacyjnego miasta w Złotoryi. Badania archeologiczne prowadzone w latach 2008-2010

Katarzyna I w i ń s k a – Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi. Lokalny program rewitalizacji na lata 2007-2013

Norbert M ą k o w s k i, Krzysztof J ę d r o s z k o w i a k – Sposób na promocję Złotoryi i regionu

Witold Ł a s z e w s k i – Złotoryja miejska

Legnica 2011

Redaktor i koordynator programu – Witold Łaszewski

Opracowanie redakcyjne – Tadeusz Rollauer

Adres redakcji

59-220 Legnica, ul. Lotnicza 26 (siedziba CKU)

www.tpn.legnica.pl

Na okładce złotoryjska miedziana moneta o wartości trzech halerzy z 1922 r.

Publikacja dotowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

© Copyright by Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy

Opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

– Wydział Poligrafii z siedzibą w Legnicy

ISBN 978-83-63335-02-1

Printed in Poland

ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl