Szkice Legnickie spis treści t. 1-42

Tom 42

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK W LEGNICY

 

SZKICE LEGNICKIE
XLII

Pod redakcją
WITOLDA ŁASZEWSKIEGO
HENRYKA ŁASZEWSKIEGO

Legnica 2021

RADA REDAKCYJNA
Piotr Bukowczyk, Wiesław Hładkiewicz (przewodniczący), Henryk Łaszewski (redaktor),Witold Łaszewski (redaktor), Bogumiła Słomczyńska, Robert Żeleźny.

PROJEKT WINIETY TYTUŁOWEJ
Zenon Dytkowski

REDAKCJA WYDAWNICZA
Klaudia Korfanty

KOREKTA TEKSTU
Bogumiła Słomczyńska

TŁUMACZENIE STRESZCZEŃ NA JĘZYK ANGIELSKI
Henryk Łaszewski

DTP, PROJEKT OKŁADKI
Radosław Miśta

ADRES REDAKCJI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W LEGNICY
ul. Lotnicza 26, 59-220 Legnica,

Wydawnictwo dotowane przez Prezydenta Miasta Legnicy
© Copyright by Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy

PL ISSN 0137-5326

DRUK
DRUKARNIA POLDRUK S. C. JÓZEF GRZYWA, MAREK KAWKA

 

OD REDAKCJI

Czterdziesty drugi tom „Szkiców Legnickich”, nad którym rozpoczęliśmy wstępne prace już w styczniu 2021 r., był przygotowywany w cieniu pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Zdrowotna profilaktyka wprowadzona przez rząd spowodowała zamknięcie placówek kultury i nauki, w których przechowywane są źródła, niezbędne w pracach badawczych. Majowe rozluźnienie warunków kwarantanny ułatwiło dostęp do potrzebnych materiałów. Wyjątkowa sytuacja doprowadziła do tego, że Rada Redakcyjna ponownie musiała stanąć przed wyzwaniem dokonania zmian w przyjętej już treści tomu. Utrudnienia wspominane powyżej zahamowały zamierzenia autorów. Miejmy nadzieję, że obiecane artykuły ukażą się w kolejnym tomie „Szkiców”. Miejsce po niedostarczonych tekstach wypełniliśmy równie ciekawymi materiałami. Wspomniane restrykcje ograniczyły również autorskie spotkania z twórcami. W wyniku tych zdarzeń uruchomiliśmy w październiku 2020 r. stronę internetową poświęconą :Szkicom Legnickim”1. Czytelnicy na całym świecie mogą dowiedzieć się, jakie naukowe zagadnienia zamieściliśmy w naszym wydawnictwie.

W tym roku Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy zostało wyróżnione przez Radę Miejską w Legnicy odznaką „Zasłużony dla Legnicy” za całokształt działalności. Z pewnością rocznik „Szkice Legnickie” przyczynił się do uhonorowania naszego stowarzyszenia.

W roku bieżącym w „Szkicach” zadebiutowali: Donald Barański – archiwista w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy, dr Cezary Buśko – archeolog, Bogna Fedorow – archeolog, dr phil. Jochen Georg Güntzel - regionalista, Beata Łabowicz – naczelna pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, dr Justyna Teodorczyk – dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy. Ich wkład w rozwój wiedzy o naszej małej ojczyźnie poprzez publikacje w naszym wydawnictwie zostanie zauważony. Redakcja dziękuje autorom, że pomimo trwającej pandemii dostarczyli obiecane teksty, a czytelnikom życzy interesującej lektury.

_________________
1
<https://szkicelegnickie.wixsite.com/witryna>

 

 

SPIS TREŚCI

Od redakcji

Odznaka „Zasłużony dla Legnicy” przyznana Towarzystwu Przyjaciół Nauk w Legnicy

STUDIA

Henryk Łaszewski Nanocząstki w materiałowej inżynierii średniowiecza.

Bogna Fedorow, Witold Łaszewski Legnicka relikwia świętego Andrzeja.

Arkadiusz Muła Spadkobiercy Paracelsusa w Legnicy i apteczne mikstury. Zapomniane źródła do dziejów renesansowej medycyny.

Ivo Łaborewicz – Świerzawa – historyczny słownik ulic i innych nazw miejscowych.

Piotr Bukowczyk – Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych przez administrację publiczną na obszarze Miasta Legnicy w latach 1990-2002. Zarys problematyki.

Henryk Łaszewski – Konserwanty kosmetyczne – czy są konieczne?.

MATERIAŁY

Stanisław Firszt – Wyniki badań archeologicznych na stanowisku Kozów nr 5 w gminie Złotoryja, województwo dolnośląskie.

Witold Łaszewski Archeologiczne badania złotonośnych pól w Złotoryi.

Łucja Wojtasik-Seredyszyn – Higiena na co dzień i nie tylko… Naczynia i sprzęty w zbiorach Muzeum Miedzi w Legnicy.

Jochen Georg Güntzel „Wtedy przeżyłem ciężką harówkę”. Uwagi na temat Wiadomości o losie czeladnika kominiarskiego Johanna Ehrenfrieda Weishaupta z Legnicy.

Jochen Georg Güntzel Opis losów Joanna Ehrenfrieda Weishauptsa, czeladnika kominiarskiego z Legnicy. 10 lat niewoli w Palestynie i wreszcie szczęśliwe wyzwolenie i powrót do ojczyzny. Samodzielnie sporządzony. Za zgodą władz wydrukowany w rodzinnym mieście w 1789 roku. Wydrukowano w Liegnitzer Exemplar..

 

Edyta ŁaborewiczUrzędy stanu cywilnego w powiecie legnickim (1874-1945).

Elżbieta Masztalerz Legnickie mosty – historia i współczesność. Cz. 2. Mosty na rzece Czarnej Wodzie.

Donald Barański, Witold Łaszewski Stare Miasto w Legnicy – ulica Grodzka. Z zasobów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatury w Legnicy.

CZTERDZIESTOLECIE WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

Robert Żeleźny – Wprowadzenie stanu wojennego w Zagłębiu Miedziowym. Opór społeczny w grudniu 1981. Zarys zagadnienia.

Robert Żeleźny – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w byłym województwie legnickim 1981-1982. Zarys wybranych zagadnień: struktury, media i propaganda, konfrontacja władz ze związkiem.

Józef Siwek – Sześć lat w pierwszej linii jako zaprzysiężony członek „Solidarności Walczącej”. Wspomnienia.

 

KRONIKA

Justyna Teodorczyk – Drzemiąca siła obrazów. Kolekcja Młodego Malarstwa Polskiego w zbiorach legnickiej galerii sztuki.

Beata Łabowicz – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Niesiemy pomoc – dajemy zdrowie.

Antonina Trawnik – Legniczanie znani i lubiani zza kulis.

Antonina Trawnik – Dwie dekady w Bibliotece. 75 lat bibliotek publicznych w Legnicy.

Zygmunt Mułek – Legnica się zmienia. Inwestycje Urzędu Miasta w latach 2020-2021.

Jarosław Kadecki – Pracownia Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Alfa” Jarosław Kadecki.

Witold Łaszewski – Sprawozdanie z działań Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy za rok 2020.

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

Glossa do wydawnictwa Malarstwo barokowe na Śląsku pod redakcją Andrzeja Kozieła (Zdzisław Kurzeja).

Urlich Schaaf, Die Baugeschichte der Friedenskirche Jauer im Spiegel bautechnischen Befunden und bildlichem Quellen. Ein Beitrag zur Entwicklung einer arteigenen Methode der bauhistorischen Erforschnung von Fachwerkbauten, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, s. 732, ISBN 73-83-231-4190-7 (Zdzisław Kurzeja).

Badania archeologiczne przy ulicy Grodzkiej w Legnicy (Cezary Buśko).

Złotoryjski relikt wymiaru sprawiedliwości (Witold Łaszewski).

Przyczynek do loży masońskiej przy ulicy Piastowskiej w Legnicy (Witold Łaszewski).

Henry J. Łaszewski, Bruno Palpant, Malcolm Buckle i Claude Nogues, Influence of the Sequestration Effect of CTAB on the Biofunctionalization of Gold Nanorods, „ACS Applied Bio Materials” 2021, 4, 4753-4759 (Witold Łaszewski).

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Ewa Gołębiowska (1942-2021) (Antonina Trawnik)

Anna Hannowa (1925-2020) (Bogumiła Słomczyńska)

 

ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl